Pravni interes za izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave

Trenutno pregledavate Pravni interes za izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave

Sukladno odredbi članka 401. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016, dalje u tekstu: ZJN) pravo na žalbu u postupku javne nabave ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Dakle, uvjeti za izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave određeni su kumulativno, te isti uvjeti vrijede bez obzira na fazu postupka javne nabave u kojoj se izjavljuje žalba.

U odnosu na odluku o odabiru, pravni interes za izjavljivanje žalbe ima ponuditelj koji je podnio valjanu ponudu, te uz to osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja, odnosno osporava valjanost svih ponuda koje su ocijenjene valjanima, a koje su odlukom o odabiru rangirane ispred žaliteljeve ponude. Nadalje, pravo na žalbu na odluku o odabiru ima i ponuditelj čija je ponuda ocijenjena nevaljanom, a koji osporava ocjenu naručitelja o nevaljanosti njegove ponude, te također osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja, te ponuditelj čija bi ponuda, na temelju kriterija za odabir ponude, bila najpovoljnija.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa: UP/II-034-02/21-01/545 od dana 10.06.2021. godine žalba žalitelja odbačena je zbog nedostatka pravnog interesa. Naime, žalitelj je u žalbi osporavao ponudu odabranog ponuditelja, a nije ujedno osporavao razloge odbijanja svoje ponude na način da se oni mogu valjano i zakonito ispitati, kao što nije dokazao da je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od kršenja subjektivnih prava. Stoga kumulativni uvjeti za izjavljivanje žalbe u predmetnom postupku nisu bili ispunjeni, odnosno nije dokazan pravni interes žalitelja.

Više na linku: