1. Općenite informacije:

Odvjetnički ured TATJANA SALOPEK prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju ured poklanja adekvatnoj zaštiti osobnih podataka. Ova Izjava opisuje koje podatke ured prikuplja, na koji ih  obrađuje, te u koje ih svrhe upotrebljava, te propisuje vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade:
Odvjetnički ured TATJANA SALOPEK
Martićeva 67/3
10 000 Zagreb

Tel: 01/6267-163
Adresa e-pošte za kontakt: info@salopek-salopek.com

Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: info@salopek-salopek.com

2. Vrste osobnih podataka:

Ured obrađuje sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na zaposlenike, klijente i ugovorne partnere-dobavljače.

U odnosu na zaposlenike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa,  OIB, spol, prebivalište odnosno boravište, dan, mjesec, godina rođenja, državljanstvo, podatke o obrazovanju, podatke o zaposlenju, podatke o plaći, broj tekućeg računa u banci, kontakt telefon/e-mail adresa.

U odnosu na klijente obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, prebivalište odnosno boravište, dan, mjesec, godina rođenja, državljanstvo, podatke o zaposlenju, broj računa u banci, kontakt telefon/e-mail adresa, po potrebi i samo u opravdanim situacijama preslika identifikacijskog dokumenta.

U odnosu na ugovorne partnere-dobavljače koji su pravne osobe ime, prezime, kontakt e-mail, kontakt broj telefon,  podatak o zaposlenju kontakt osobe.

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Pravna osnova za obradu podataka naših klijenata je ugovor o pružanju pravnih usluga, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Pravna osnova za obradu osobnih podataka koje obrađujemo u kontekstu suradnje s našim dobavljačima je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

4. Prosljeđivanje osobnih podataka:

U svim situacijama dostave bilo kojeg osobnog podatka, prije dostave bilo kojeg osobnog podataka bilo kojem primatelju posebnu pozornost posvetiti ćemo pravnoj osnovi za isto. Dostava određenih podataka, primjerice dostava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje određenih podataka zaposlenika posljedica je poštivanje pravne obveze. Osobne podatke klijenata ureda jednako tako kroz element pravnog zastupanja dostavljamo sudovima, te drugim nadležnim tijelima, a sve u okviru pružanja pravnih usluga.

5. Iznošenje u treće zemlje:

Vaše osobne podatke ne iznosimo u treće zemlje.

6. Razdoblje čuvanja:

Osobne podatke zaposlenika koje obrađujemo temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima dužni smo čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti.

Osobne podatke sadržane u knjigovodstvenim ispravama čuvamo 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu.

Osobne podatke koje obrađujemo temeljem ugovora sa dobavljačima obrađujemo do urednog ispunjenja prava i obveza iz istih ugovora, izuzev podataka za koje je propisom utvrđen dužni rok čuvanja.

Osobne podatke klijenata ureda čuvamo do okončanja pružanja usluge pravnog savjetovanja, a u slučajevima zastupanja obveza čuvanja iznosi 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka.

7. Obveza pružanja osobnih podataka:

Zaposlenicima ureda prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način se ukazuje koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora. Klijenti i dobavljači ureda dužni su u cilju sklapanja ugovora odnosno pružanja pravnih usluga dostaviti određene osobne podatke.

8. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak : Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:  institut omogućuje, u slučaju provedivosti,  da podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu,  ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke temeljem legitimnog interesa, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta:  U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

9. Automatizirano donošenje odluka: U odnosu na vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

10. Izmjene ove Izjave: Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama info@salopek-salopek.com