Dioba bračne stečevine

Trenutno pregledavate Dioba bračne stečevine

Prema sadržaju odredbi Obiteljskog zakona, bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.

Vlastitu imovinu čini imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka, kao i imovina koju bračni drug stekne tijekom bračne zajednice nasljeđivanjem, darovanjem odnosno na bilo koji način koji nema porijeklo u radu.

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine, kao i dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom bračne zajednice.

Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, osim ako nisu drukčije ugovorili.

Naime, bračni drugovi mogu sklopiti bračni ugovor, te na taj način urediti imovinskopravne odnose na postojećoj ili budućoj imovini.

Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Bračni ugovor može se sklopiti prije sklapanja braka, za vrijeme trajanja braka, te čak i u okviru postupka razrješavanja imovinskopravnih odnosa tijekom i/ili nakon razvoda braka. Najčešće se prilikom provođenja brakorazvodnih postupaka, odnosno nakon provedenog razvoda braka pristupa sklapanju sporazuma o diobi bračne stečevine.

Jako je važno da bračni partneri budu svjesni da se postupak razvoda braka provodi kao jedan postupak s ciljem razvoda braka i rješavanja pitanja skrbništva i uzdržavanja djece, dok se postupak utvrđenja i podjele bračne stečevine vodi kao potpuno odvojeni postupak.

Preporuka je svakako brakorazvodni postupak provesti na dogovaran način, ako je ikako moguće, te je svakako preporuka postupak utvrđenja i podjele bračne stečevine riješiti putem pregovora sa angažiranim pravnim stručnjacima – odvjetnicima, a opciju sudskog postupka uputno je koristiti kao krajnju mjeru i način rješavanja spornih pitanja.

U navedenim postupcima utvrđenja i podjele bračne stečevine potrebno se obratiti pozornost na porezni aspekt i porezne obveze koje mogu nastati za pojedine bračne drugove, ovisno o načinu i modelu podjele bračne stečevine.